Adjectives

āfāina adj. problematic, significant — E āfāina: That's fine;
'aina adj. edible — E tele lā'au 'aina a le motu: The island has many edible plants;