Samoan Language Vocabulary

1
I. v. to strike;
II. v. to play (instrument);
III. v. to type;